foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Дохристиянські вірування
1 Проф. А. Введенскій: Религіозное сознаніе язьічества. Том І: Естественньш релігій. М. 1902 рік. — Була-ш е в Г. О.: Украинскій народ в своих легендах й религіоз-ньіх воззр-вніях й в-врованіях. Вип. І. Космогоническія украин-скія народньїя воззр-Ьнія й в-врованія. Київ, 1909 рік. — Васильєв М. К. й Н. Ф. С у м ц о в : Антропоморфичес-кія представленія в в-Ьрованіях украинскаго народа. „9тн. обозр". Кн. 15, 1892 р. (див. і 1890 р. кн. 4). — Фаддей К. Рыльскій: К изученію украинскаго народнаго мировоз-зр-Ьнія", „К. Стар". 1888 р., кн. 11 і 1890 р. кн. 9—11, 1890 р. кн. 18—V. — П. Й.: Народньїя представленія й віірованія, относящі-яся к вн-Ьшнему міру. „Харьковскій Сборник", вин. 2, 1888 р. — Е. Барсов: Очерки народнаго мировоззр-Ьнія й бьіта, „Древняя й новая Россія" т. З ч. 11, 1876 рік. — І. С. Н е ч у й-Левицький: Світогляд українського народу, Львів, 1876 рік. — М. Грушевський: Початки громадянства, Відень, 1923 рік, 328 ст. — М. О. К о с в е н : Очерки истории первобьітной культури, вид. 2, М. 1957 р. 238 ст.
2 „Сборн. Харьк. Ист. - Фил. Общ.", т. IV, ст. 44. — М. Грушевський: Історія укр. літер. І. 325.
3 Пор. Б у д й л о в й ч : Первобьітньїе славяне в их язьікі, бьІгЬ, понятіях, 1878 р.
4 Д. Робертсон: Исторія Христіанской Церкви переклад Д. Лопухина, Спб. 1890 р. т. І ст. 221.
5 Полное собраніе русских л-Ьтописей, том V ст. 31.
8 Й. Срезневскій: Об обожествленіи солнца.
*М. Помазанскій: Православнеє Догматическое Богословіе, 1963 рік, ст. 9.
9 Полное собраніе русских Л^тописей, т. І, ст. 102
10 юф. Буслаев: Историческая христоматія, ст. 519, 522, 522, Москва, 1861 рік.
11 Памятники отреченной литературьі, т. II, ст. Ї45.
12 Про Косму Індикоплевства див. Кагі КгитЬасЬег: СгевсЬісМе йег ВузапііпівсЬеп ІЛіегаіиг; 1897 р., вид. 2-е, ст. 412—414.
13 Памятники отреченной литературьі, т. II, ст. 436.
14 Там само, ст. 443.
15 А. Афанасьев: Позтическія воззр1>нія славян на природу, т. II ст. 164.
16 А. -Афанасьев, ст. 459—460. Пор. оповідання М. Коцюбинського: „Тіні забутих предків".
17 З корпусу В. Г н а т ю к а, ст. 112, див. — М. Г р у-шевський: Історія української літератури, т. І ст. 208, 1923 р. .
18 Про воду взагалі див. у Литвинової про культ криниці, „Кіев. Стар." 1884 р. кн. 4.
19 М. Грушевський: Історія української літератури, т. І, ст. 272.
20 Там само, ст. ПО.
21 Русскія достоприм`Ьчательности, т. І ст. 94.
22 Видання Будиловича, 1875 р., ст. 243.
23 Про це свідчить подорожній І. Стрюйс чи Страус (! 1694 року), що подорожував по Московії й написав своє „Путешест-віє", перекладене на російську мову, див. „Рус. Архив" 1880 р. т. І.
24Вовк: Студії, 1927 р., ст. 172. Гроші кидають у воду по всій Европі, також і в Канаді.
25 М. Грушевський: Історія укр. літ. 1923 р. т. І
"Ст. 145.
26 Про дощ та хмари див. Лавровскій: Изогвдо-ваніе о мифических в-Ьрованіях у славян в облака й дождь, „Уч. Зап. 2 отд. Спб. Ак. Наук" 1863 р. т. VII.
27 Афанасьев: Позтическія воззр-внія, І. 447.
28 Афанасьев: Позтическія воззр-внія, І ст. 447.
29 „Новая Скрижаль", вид. 17, Спб. 1908 р. ст. 414—415.
30 Д. К. Зелений: Тотемм-деревья в сказаннях й обрядах европейских народов. М. Л., 1937 рік
31 Sobotka /// Rostlinstvo v narodnim podani. H.22
32 А. А ф а н а с ь е в, т. П ст. 325.
33 Пор. мою легенду: Трепета.
35 А фанасьев: Позтическія воззр-Ьнія славян на природу, т. II розд. 17.
34 Апокрифічна Бесіда Панагіота з Азимітом. Афанасьев II. 294.
35 Іпатіїв Літопис, ПСРЛ II. 155, вид. 1671 р. Пор. баладу М. Вороного: Євшан-зілля.
37 У Старому Заповіті це т. зв. мандрагори або мандрагорові яблучка, по-гебр. йийаіт вживається як наш любисток, див. Книга Буття ЗО. 14—16. Корневище мандратори — вживалося як амулет і приворотне.
38 Н. С у м ц о в : Хл-Ьб в обрядах й ІгЬснях, Харків, 1885. Ястребов: Свадебньїе обрядовме хл-Ьбм в Ма-лороссіи, „Кіев. Стар". 1897, кн. 6.
39 В. Клінґер: Животньїя в античном й современном суевЬріл. Київ, 1911 рік.
40 Ш е п п й н г Д. О.: Значеніе н-Ькоторнх зв-Ьрей, лтиц, й других животньїх по суев-Ьріям русскаго народа, „Фило-лог. Зап". 1895 р., Вороніж. В. Г н а т ю к : Українські народні байки (звіриний епос), „Етнограф. Збірник" 1916 р. том 37—38, тут 327 байок.
41 ТрудьІ зтногр.-статист. зкспедиціи, т. III ст. 265.
42 Н. С у м ц о в.: ТурьІ в народной словесности, Ки`т 1887
44 П. Мирний: Хіба ревуть воли, як ясла повні? .Львів, ст. 23.
45 Пор. мою легенду: Голуб і горобець. Див. вище.
43 Пор. мою легенду: Зозуля. Див. І. Р у д е н к о : Про зозуль, посмітюх і гадюк. „Основа" 1862 р. кн. 9.
46 В. П е р е т ц : Слово о полку Ігоревім, Київ, 1926 р., ст. 298—299. Пам. отреч. р. лит. II. 350. Б а р с о в : Слово о полку Игореве III. 416—417.
47 М. Драгоманов: Байка Богдана Хмельницького, „СЬв. в-бстник" 1885 р., див. „Розвідки" т. II. Пор. мою легенду: „Прощу, та не забуду."
48 Пор. мою легенду: Святий Юрій і змій. Див. „Слово Істини" ч. ч. 16, 19, 1949 рік.
49 Див. цінну працю, Д. Шестаков: Изсл-Ьдованія в области греческих народних сказаній о Святих. Варшава, 1910 р. Тут і рясна література.
 
УКРАЇНСЬКА МІТОЛОГІЯ.
1 Про походження окремих релігійних термінів див. у моїй праці „Життя слів", що друкувалася в „Рідній Мові" за 1935— 1937 роки, де розповідаю про них докладніше. Це етимологічно-семантичний словник української мови, який друкується тепер (з 1963 р.) в „Вірі й Культурі".
Е. Аничков: ОИ Киззіап Ргцдап Сиіів, в трудах 3-го Міжнаро. Конгресу Історії Релігії в Оксфорді. — Його ж : Боги Владиміра по свид-втельству Літописи, „Язичество й древняя Русь", 1914 р. ст. 308—328. — Л. А. Б у л а х о вс ь к й й : Лінгвістичні уваги про міфологічні назви „Слова о полку Ігореві", див. „Мовознавство", Київ, 1959 р., том XV ст. 21—32.
2 Про Володимирових богів див. Проф. К о р ш : Вла-диміровьі боги, „Сбор. Харк. ист.-фил. Общ". 1908 р. т. 18. —
3 Мочульскій В.:О мнимом дуализм-в в мифологіи славян, „Русск. Фил. В". 1889 р. кн. 2 ст. 153—204. — М. Г р у-шевський: Історія України-Руси, т. І вид. 2 ст. 284.
4 М. Драгоманов: Дуалістичне сотворення світу, 1893 р., „Розвідки", т. III. — Мочульскій В.: Апокри-фическое сказаніе о созданіи міра, 1896 р.
5 П. Мирний: „Хіба ревуть воли як ясла повні". Львів, ст. 25.
6 Тихонравов: л-бтописи русской литературн, IV. З, ст. 89. Б у с л а е в, Христоматія, ст. 552.
7 л-бтописи рус. лит., т. V. 2, ст. 5.
8 „Рус. Фил. В", т. 35, ст. 234.
9 Літературу див. нижче, в XII розділі. Крім того: Г. М. Б а р а ц : Библейско-агадическія параллели. 1908 р.; О составитслях Пов-Ьсти временньїх л-Ьт й ея источниках, преи-мущественно еврейских, Берлін, 1924 р. — К а р * е в Н.: Главньїе антропоморфическіе боги славянскаго язичества, „Фи-лолог. Записки", Вороніж, 1872 р. кн. 5. — Е. Ф. К а р с к і й : Б-в^оруссьІ, т. III ч. І. ст. 33—37. — А. Кирпи чников: Что мьі знаєм достов-врнаго о личньїх божествах славян, „Журн. Мин. Нар. Просв". 1385 р. кн. IX. ч. 241. — В. К о р ш : Вла-диміровьі боги, „Пошана", „Собрн. Харьк. Ист. — фил. Общ." т. 18, 1909 р. — Л. Л е ж е : Славянская мифологія, 1908 р.. переклад, редакція й додатки проф. Шляпкина. — В. П е-р е т ц : Поганські боги в „Слові", див. його працю „Слово о полку Ігоревім" 1926 р. ст. 69—80. — Сребрянскій: Мифологія Слова о полку Игорев`Ь, „Изв. Ист. — Фил. Инст. кн. Безбородко" т. XV, 1895 р. — Ш е п т й н г Д. О.: Наши письменнне источники о язьіческих богах русской мифо-логіи, „Фил. Зап". 1886 р. кн. 6. — Іван Левіцький: Світогляд українського народа, ескіз української міфології, Львів, 1878 р. — М. Костомаров: Славянская мифологія, 1847 р. — Я. Головацкій: Очерк мифологіи. 1860 р. — Кагаров: Замітки по русской-мифологіи, „Изв. отд." 1919 р. кн. 1.
10 Про Сварога див. Богдан Кравців: До проблеми Тура-Свгрога-Трояна. ..Америка", Філаделфія, 1952 р., 16 ст. Туї і література.
11 Про Перуна в нас існує вже не мала література. Крім вищеподаної загальної літератури, зазначу ще: 81. К о 2 п і е-с К і : Регіт ипй ТЬог, "АгсЬ. !йг Е1. РЬ". ч. 23, 1902 р.: рецензія на цю працю К. Ф. Т і а н д е р а в „Изв-Ьстіях отд. рус. яз. й сл." 1903 р. т. 7 кн. 3. — Йордан Й в а н о в : Культ Перуна у южнььх славян, „Изв-Ьстія" 1903 р. кн. 4. — Держави н Н. С.: Перун в язьїковьіх й фольклорних переживаніях у славян, див. „Язьік й литература" т. НІ. — Кравців Б.: Про Перуна — дуба і громовержця, „Америка" за 3. III. 1950 р., Філаделфія.
І2 Афанасьев, т. І ст. 250.
13 Пор. Лев Т о л с т о й: „Отрочество" (II: Гроза): „Кучера при каждом удари грома снимают шапки й крестягся. Гн-Ьв Божій! Как много поззіи в зтой простонародний мьісли!"
14 В Словнику Памви Беринди 1627 року на ст. 153 е слово „Перунь-громг.".
15 Бодянський О.:О тождеств-Ь славянских божеств Хорса й Даждьбога, „Чтенія Общ. ист. й др. р." 1846 р. кн. 2. — Про Даждьбога див. В. Перетц: „Слово о полку Ігоревім" ст. 77-78.
17 Пор. в Іпат. Літ. ст. 10: І начаша скот брати от мужа по четири куни.
18 Афанасьев, І. 474.
16 Кравців Б.: Про Волоса-Хорса. „Америка" ч. 9 (59) 1950 р. Філаделфія.
19 Про Велеса див. вище загальну літерагуру. Див. ще. Т о Ь о 1 1с а : ВоЬ Уеіез. — В. Перетц: „Слово о полку Ігоревім", 1926 р. ст. 74—77.
20 Афанасьев. І. 697. Т е р е щ е н к о. VI. 39 М. Гру шевський; Іст. укр. літ. І. 193. Е. А н й ч к о з, •ст. 39, 40, 106.
21 В. П е т р: Стрйбог, „Изборник Кіевскій в честь проф. Флоринскаго" 1904 р. — Б. Кравців: Про Стрибога й Коструба, „Америка" за 17. II. 1950 р., Філадельфія
Афанасьев, II. 267. Куліш, І. 177.
23 История Культури древней Руси, М. 1948 р. т. І ст. 108.
24 Там же, т. 11 ст. 69, 1951 рік.
25 КгопіКа роїзіса І. 146. Ф а м й н ц ьі н, ст. 255.
26 Вс. М й л л е р : Лада, „9нц. Словарь" Брокгауза, 1896 р. півт: 33 ст. 234—235. — А. Ф а м й н ц н н : Богиня весни в п-Ьснях й обрядах славян, „В`встник ЕвропьІ" 1885 р. кн. VII—VIII.
27 Єфименко П.: О Ярилй, язьіческом божеств-Ь русских славян, „Зап. Имп. Р. Геогр. Общ. по отд. зтногр." 1868 р. т. II ст. 79—112. — Я Ц й м й р с к і й А. Й.: Ярило, „8кц. Слов. Брокг. 1904 р. півт. 82 ст. 807—808.
28 Літописи русской лптературьі, т. V. 2, ст .5. А ф а н а-с ь е в, т. І. ст. 128.
29 А ф а н а с ь е в, т. II. 618.
30 Пор. Б. К р а в-ц і в: „Збьіся Див, кличеть верху древа". „Америка" 1950 р. .20. І, Філаделфія.
31 Ф а м й н ц н н, ст. 236. Петрушевич: Общер. дневник.
32 Пор. Н. 0. С у м ц о в : Тур в народной словесности, „Кіев. Стар." 1887 р. кн. І.
33 Памятники XII в. ст. 179. Афанасьев, т. III. ст. 416.
34 Афанасьев, т. НІ. ст. 368, 388, 345.
35 Див. Д. О. Шеппинг: ОІшт о значеній Рода й РоженицьІ, „Временник" 1851 р., Москва. V а 1 і а v ес: О ЕойіепісасЬ Ні Зий^епісасЬ, Ц. Памятн. церк. учит. лит. НІ. л-бтопись Тихонравова, т. IV. Поливка: Новьія даннмя для исторіи Рожаниц, „9тногр. Обозр"!
36 Памятники стар. рус. литерат., т. III. ст. 119.
37 Потебня А.: О Дол-Ь й сродньїх с нею сушествах, див. „О н-ЬкоторьІх символах в славянской народной поезій", 1867 р., 2 видання 1914 р. — А. Н. Веселовскій: Судь-ба-Доля в народних представленіях славян, „Разьісканія в об-ластн духовнаго стиха", „Сборник отд. рус. яз. й словес." т. 46, 1890 р. ст. 172—216. — Иванов П: Народньїе разсказьі о Дол-Ь, „Сборник Харьков, историко-филолог. общ.", 1892 р., т. IV. — С о н н й : Горе й Доля в народной сказк-Ь, „Кіев. Унив. Изв." 1906 р. кн. 10, також у збірнику „Еранос". — М. Грушевський: Исторія украин. литературьі, т. І. ст. 334, 1903 р.
 
УКРАЇНСЬКА ДЕМОНОЛОГІЯ.
1 Про українську демонологію див. праці: Ф. Р я з а н о в-с к і й : Демонологія в древней русской литературт> М. 1916. — Милорадович: Зам-Ьтки о малорусской де-монологіи, „Кіев. Ст." 1899 р. кн. 8; диві ще Харківський „Сбор-ник" т. 10. — О н й щ у к О.: Матеріяли до гуцульської демонольогії, „Етноґр. 36". т. XI. — Г н а т ю к В.: Знадоби до української демонольогії, „Етноґр. 36." т. 33—34. Львів, 1912 рік. — Д. Щербаківський: Сторінка з української демонології, „Наук. 36." 1924 р.
2 Це велет, велетень, яких плутають з великий, і неправильно пишуть велит, велитень.
3 Про домовиків див. статтю Ю. А. Яворського в „Живая Старина" 1897 р.
4 Пор. „Лісова пісня" Л. Українки, Кущ оповідає: „Цапа чорного держить при конях, щоб я мав на чому їздить. Я блискавкою мчу було на цапі, а коники стоять собі спокійно
5 А. Конан Дойл: Загублений світ М. 1956 р. ст. 80.
3 Див. А. Н. Веселовскій: Генварскія русалій й готскія игрьі в Византіи, „Разьісканія в области духовнаго стиха" XIV.
7 Життя русалок, і взагалі домових, лісових і польових Духів добре описала Л. Українка в своїм драматичнім творі „Лісова пісня" 1911 р. Тут давні вірування волиняків.
9 П. В. Владиміров: Введеніе в исторію русской словесности, 1896 р. ст. 42. — С у м ц о в Н. Ф.: Зльїчни в боч-к-б, „Сборник в честь Анучина", М. 1913 р.
8М. Грушевський: Історія укр. літ. І. 313.
10 ТІ. Знаменскій: Руководство к Русской Цер-•ковной Исторіи, Казань, 1878 рік, ст. 255—256.
11 Див. Іст. укр. літ. М. Грушевського, т. І ст. 336—338, 1923 р. Див. казку Ох в творах М. Коцюбинського.
12 Наше повір`я про попелюх подає рос. письменниця Вер-бицька в свойому романі „Ключі счастья". Тх же описує Леся Українка в „Лісовій Пісні" 1911-го року.
13 3 о т о в В.: Документальная исторія чорта „Истор. В&стник" 1884 р. кн. 1.
14 Див. мою статтю: „Лайка в українського народу, роман Уласа Самчука „Кулак", в „Рідній Мові" 1937 р. ст. 305—318, 319—328 і 357—364.
15 Див. „Граматика української мови" Ол. Павловського, перевидав проф. Іван Огієнко, Київ, 1918 р.
16 П. Знаменск-я`й: Руководство, ст. 538—539. — Див. ще Е. Г о л у б й н с к і й : Каноннзація, ст. 439— 440: Указ Св. Синода 1737 р. про суевір`я.
17 Гарк-ави: Сказанія мусульман, писателей, ст. 265.
18 Є. Голубинскій: Исторія Русской Церкви, М. 1901 р., т. І вид. 2, ст. 240. В Галичині знайдений т. зв. Збруцький ідол. Див. „Исторія культури древней Руси", М. 1948 р. ,т. І ст. 159.
19. А н й ч 19 Памятники старинной русской литературьі, т. III ст. 119.
20 Див. проф. А й н а л о в : Изображенія дреине-рус-ских богов, ,,Отчет Спб. Университета", 1904 р. Малюнки ідолів західніх слов`ян подає Ь. Ьеєег: МуШої. 81а-е, Париж, 1902 р.
21 Сазігеп: Уогіезшієеп ііЬег Діє ГіппівЬе МуШо-Іокіе, Спб. 1853 р., ст. 193—231.
22 к о в , ст. 346, 351.
23 Літературу про кам`яних баб див. у Г р у ш е в- І сього: Історія України-Руси, вид. 2, т. І ст. 485. |
24 Й. Срезневскій: Святилища й обрядьі язьічес-каго богослуженія древних славян по свид-Ьтельствам совре-менньїм й преданіям. Харків, 1846 р. — Изсл`Ьдованіе о язьі-ческомг. богослуженіи древних-ь славянг., Спб. 1848 р. — Д й н ц е с Л. А.: Дохристианские ХрамьІ Руси в свете па-мятников к народного исуссства. „Сов. зтн." ч. 2. 1947 рік.
25 Г а р к а в й : Сказаній мусульм., 125, 139—140. — Ал. Ф а м й н ц ьі н , ст. 28—29.
26 Е. Г о л у б й н с к і й : Исторія Р. Ц. 1. 625.
27 А. Ф а м п н ц ьі н , ст. ЗО.
28Е. Г о л у б й н с к і й : Исторія Р. Ц. І. 241, 242.
29 Оригінал і переклад цієї Саги видрукував о. С а б й н й н У „Русск. Истор. Сб. Общ. Ист. й Древн. Росе." т. IV кн. І, Москва, 1840 р.
зо Штриїтер: Изв-Ьстія Византійских историков, III, 39.
31 Гаркави: Сказаніе мусульм., 95.
32 ФаминІІнн, ст. 34—35. Г а р к а в й, ст. 95—96.
33 А. А. Шахматов: Как назьівался первьій рус-скій Мученик", ,,Изв-Ьстія" 1907 р. за травень, серія УІ-та.
34 Пономарев: Памятники, І, ст. 136.
35 Г а р к а в н : Сказаній мусульманських писателей. ст. 269.
38 Ф а м й н ц ьі н, ст. ЗО
39 Там само, ст. 55, 59.
40 Е. А н й ч к о в , ст. 300.
41 КгопіКа РоІзКа, І. 146.
36 Памятники, XII в., ст. 179.
37 Тихонравов: Л-Ьтописи русской лит. IV. З, 89. — Ф а м й н ц ьі н, ст. 35—36, 60.
42 Й. Ф. Нажив н н у своєму романі 1925 р.: ,,Не-глубокоуважаемьіе" на ст. 298 пише: ,,В жертву Перуну приносились только дубовьіе плахи, которьіе неугасимо, день й ночь, курились перед его изображеніем". Джерела для цього мені не відомі.
*М. Брайчевський: Коли і як виник Київ. Київ 1Г6.Ч р. ст. 106. — М. К а р г е р : Древний Киев. М. 1958 р, том І ст. 105—107.
43 Г а р к а в й : Сказаніе мусульм. ст. 265, або в виданні Хвольсона ст. ЗО—31.
44 А н й ч к о в, ст. 164, 165.
45 Про скоморохів див. Фаминцьін: Скоморохи на Руси, Спб. 1889 р.
46 П. Влади мі ров: Введеніе, ст. 43.
47 Е. Голубинскій: Исторія Русской Церкви, про волхвів див. ст. 211—214 т. І ч. 7 вид. 2.
48 А. Й. Соболевскій: „Чтенія Общ. Нест. Л-Ьт.", Київ.
49 П. В л а д й м і р о в : Древняя русская литература, Київ, 1901 р. ст. 86
50 А л м а з о в : Тайная испов-Ьдь в Православной Церкви, 1894 р., т. III, від. IV № 6.
51 Костомаров: Славянская мифологія, 97.
52 А л м а з о в А. Й.: Врачевальния молитви. „Л`Ьт. ист.-фил. Общ. при Новорос. ун." V.
53 Н. С п е р а н с к і й : Ві>дьмьІ й колдовство, М. 1906. — С. Смирнов: БабьІ богомерзкія, див. „Сборник статей, тіосвящснньїх В. О. Ключевскому", М. 1909 р.
Про відьом див. ще: Антонович В. Б.: Колдовство. Документи, процессьі. Изсл-вдованія. Спб., 1887 р.,дуже цінна праця. — Довнар — Запольскій М. В.: Чародійство в СЬверо-Западном Кра-Ь в ХУП-ХУИ вв., Зтногр. Обозр." ч. 2.1890 р. — Ефименко П. С.: Суд над в-вдьмами, „Кіев. Старина" 1883 рік кн. XI. — К а н т о р о в й ч Я.: Среднев-ЬковьІе процессьі о в-Ьдбмах. Вид. 2, Спб. 1899 рік. — Дм. К р а в ц о в: Брюховецький і відьми, „Україна" 1927 р. кн. о. — С у м ц о в Н. Ф.: Колдуни, в-ьдьмьі й упьіри (библ. указатель), „Сбор-шік Харк. ист.-фил. Общ.", Харків, 1891 р. т. 3.
54 Літопис Грабянки, ст. 197. — М. Костомаров: Руина, ст. 210.
55 Пор. оповідання Гр. Квітки-Основ`яненка: „Конотопська вільма". — Див. іще В. Б. Антонович: О колдовств-Ь в Юго-Западной Руси до начала ХІХ-го в-Ька, Київ.
56 „Нопое Русское Слово" 1957 р. ч. 16134, Нью-Йорк
57 П. В л а д І: м і р о в : Введеніе, ст. 45.
58 Про цього вовкулаку див. М. Драгоманов: Шолудкг.ьій Буняка в украинских народних сказаніях, 1887 р.; передруковано в українському перекладі в т. II його Розвідок.
59 Іпат. Літ. ст. 528. Але не виключене, що Митуса був не поетом, а просто „словутьним півцем" Перемиської Катедри, знаним співаком з хору.
60 Ілля К й р і я к : Сини землі, 1939 р., т. І ст. 205.
61 П. Владимирові Древняя русская литература, 1907 р., ст. 86.
62 Про закляття див. Л. Н. М а й к о в : Велико-русскія заклинанія, Спб., 1869 р., тут 372 числі. — В 1872 р. вийшов т. І Трудов П. Чубинського, ав ньому збірка заклять. — Є ф й м е н к о П. С: Сборник малороссійских заклинаній, „Чтенія м. О. Й. Д. Р." 1874 р. кн. І, тут 212 чисел.
— М. Крушевскій: Заговори, как вид русской народ-ной поззіи, „ВарІІІ. Унив. Изв." 1876 р. кн. 3. — Влад и-м і р о в П.: Иведеніе в исторію русской словесности, 1896 р.
— Вс. М й л л е р : Ассирійскія заклинанія й русскіе народ-ньіе заговорим, „Рус. Мисль" 1896 р. кн. 7. — Н. С у м ц о в :
Пожеланія й проклятія, преимущественно малорусскія, „Сборник Харьк. Ист. — Фил. Общ." т. IX, 1896 р. — 0. З е л й н-с к і й : О заговорах, Харків. „Сборник" 1897 р. т. X. — А. В е т у х о в : Заговори, заклинанія, обряди й другіе види на-роднаго зрачеванія, основанние на в-Ьр-Ь в силу слова, „РФВ" 1901—1907 (праця недокінчена). — Романов: Б-влорус-скій сборнпк, 1891 р. вип. 5, усіх заговорів 824. — Н. Ф. С у м-ц о в : Заговори, бібліографічний покажчик, Харків, 1892 р.
Див. ще: А л м а з о в А. Й.: К исторіи молитв на раз-ньіе случаи, „Лііт. ист. фил. Общє при Новорос. Ун.", від III, Одеса, 1896. — Н. Н. Виноградов: Заговори, обереги, спасительньїя Молитви, „Живая Старина" 1908 рік. — Проф. Д о в н а р — Запольскій, Чарод-Ьйство в Свверо-Западном Кра-в в XVII—XVIII вв., „Втн. Обозр." ч. 2. — Е л е о н-с к а я Е. Н.: Вредоносньїе заговори из Сборника XVII в. "Зіауіа" 1929 р., Прага. — Иващенко: О южно-русских шептаніях, „Труди III Арх. Сь`Ьзда" т. 2, Київ, 1878 рік. — Познанскій Н. Ф.: Заговори, „Зап. ист.-фші. Фак. Спб. ун." ч. 136, Спб. 1917 рік. —- В. Н. Златарскій: Клятва у язьіческих болгар, „Сборник статей, посвященньїх _В. Й. Ла-манскому" ч. І, Спб. 1907 р. ст. 251—260. Див. ще „Виз. Врем." том V. — Євген Онацьк й й: Зурочення, „Збірник Укр. . Наук. Інст. в Америці", Прага, 1939 р., ст. 158—167.
63 В. З л а т а р с к і й : Клятва у язьіческих болгар, „Византійській Временник" том V ст. 126.
64 П. В л а д й м і р о в : Древняя русская литература Кіевскаго періода. Київ, 1901 р., ст. 86.
65 Е. Голубинскій: Исторія Рус. Церкви, т. І ст. <523. ГгЬдьство — це відунство, ворожбитство.
66 Лк^ьІ историческіе, IV. 5.
67 Памятники КіевскоЙ Временной Коммиссии, III. 18.
68 Памятники отреченной литературьі, т. II ст. 353—359. Афаяасьєв, І. 420.
69 Див. праці проф. А. Й. Алмазова: Исторія чи-нопосл-Ьдованій Крещенія й Миропомазанія, Казань, 1885 р. — його ж : Тайная Испов-Ьдь в Православной Восточной Церкви, т. І—III, Одеса, 1894 р. — Його ж: Чин над 6-ЬсноватьІм, Одеса, 1901 рік.
 
ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В ОБРЯДАХ І ПОВІР`ЯХ.
1 Малинка: Родини й хрестини, „Кіев. Стар". 1898 р. — Я гд у р ж й н с к і й X.: Пов`Ьрья й обрядности родин й крестин, „Кіев. Стар." т. 42. — Й. Й. С р е з н е в с к і й : РоженицьІ у славян й других язьіческих народов. „Архив" Калачева, кн. II, і окремо, — Москва, 1855 рік.
2 Пор. оповідання Стороженка „Суджена".
3 Література про українське в е с і л л я дуже велика, подаю тут найголовніше. Б о п л а н : Опис України, 1650 р., дає добрий опис весілля (Веаиріап: Везсгірііоп йе`1 ТІкгаіпе). — Гр. Калиновський: Описаніе свадебньїх украин-ских простонароднмх обрядов, Спб. 1777 р., див. „Сборник" Харк. т. III, 1889 р. — Ефименко Е.: Народньтя юриди-ческія воззрінія на брак, „Знаніе" кн. І, 1874 р. — Н. Ф. Су м-ц о в : О свадебньїх обрядах, преимущественно русских, Харк. 1881 р.; К исторін южно-русских свадебньїх обьічаев, „Кіев. Стар." 1883 р. кн. II; — Религіозно-миеическое значеніе мало-русской свгдьбьі, ,.Кіев. Стар". 1885 р. кн. 3. -— Елена М а р-к о в й ч : Свадебньїя п-Ьсни Елисаветградскаго уЬзда, „Степ" 1886 р. — Я н ч у к Н.: Малорусская свадьба в Корницком приход-Ь Сйдлецкой губ. Москва, 1886 р. — Козгкіечуісг О-: ОЬг2?гІу і ріезпі л^еееіпе Іийи гизкіе£о ує чузі Ьоііпіе, Краків, 1886 р. К о л ц у н я к Н.: Весілля в Ковалівці, Коломийського повіту, „Правда", Львів, 1890 р. кн. 9 і 1891 р. кн. 7. — Вовк Хв.: Шіез еІ иза^ез пирііаих еп ІІкгаіпе, "ІУ Апііігороіоеіе" 1891 р. 2, 1892 р. З, Париж; українською мовою передруковано в „Студії" 1927 р. Ст. 215—337 — це найцінніша розвідка про український шлюб. — Свадебньїе обряаьі в Угорской Руси, „Живая Старина" 1892 р. — А. М. Лобода: Русскія бьілиньї о сватовствіі, Київ, 1904 р., дисертація. — Охримович: Значеніе малорусских свадебньїх обрядов п піісни в исторіи зволюціи семьи. „Зтногр. Обозр." т. IX. — П. Литви нова: Весільні обряди в Чернігівщині, „Мат. до укр. етногр." т. НІ. — В. Г н а т ю к : Бойківське весілля в Мшанці, „Мат. до укр. етн." г. X. — Див. те М. Гру шевський: Історія України-Руси, вид. 2, І. І ст. 300—301, 532—533 № 46. — Я щ у р ж й н с к і й : Лирииескія малорусскія піісни, пренмуществгнно свадебньїя, Варшава, 1880 р. — Проф. М. В. Д о в н а р - Запольскій:
Білоруськая свадьба в культурно-религіозньїх пережитках, „Зтногр. Обозр." кн. 16, 17, 19, ч. ч. 1, 2, 4, 1893 рік. — П. Й.: Народньїе обьічаи, пов-Ьрья, примати, пословицьі й загадки, относящіеся к малорусской хагЬ, „Харьк Сборник" 1889 р. вип. 3. — К а г а р о в Е. Г.: Состав й происхождение сва-дебной обрядности, „Сборник Музея антропологии" т. VIII, Л. 1929 рік. — Є. Онацький: Символіка коровая в українському весіллі, „Нові Дні" 1955 р. ч. 63. — Кизкоде тлгевіїе, орузаподе сгегея 3. ЬогіпзкоЬо, Перемишль, 1835 р.
4 М. Возняк: Пробудження Галичини, ст. 98.
5 Потебня: О миоическом значеній н-Ькоторььх повІБрій й обрядов, „Чтенія М. О. Й. Др." 1865 р. кн. 3.
М. Косто-маров: Об историческом значеній рус-ской народной поззіи, 1843 р. — М. Драгоманов: Ма-лорусскія народньїя преданія й разсказьі. Київ, 1876 р. — Б у-л а ш о в Г. О.. Украинскій народ в своих легендах й рели-гіозньїх гоззрі-ніях й в`Ьровч.ніях, Київ, 1908 р.
6 Порфирьев: О почитаній средьі й пятницм в древнем русском народ-в, „Православний Собес-Ьдник" 1859 р. кн. І.
7 Пор. оповідання Стороженка „Суджена".
8 М. Возняк: Історія української літератури, І. 147.
9 І. Крип`якевич: Історія України, ст. 57
10 Н. Костомаров: Руина, 1882 р., ст. 678.
11 Там само, ст. 670.
12 Видання „Общества Любителей Древней Письменности", вип. 26, 56, 69, л.л. 276—28.
13 М. Сперанскій: Гаданіе по Псалтьіри, „Пам. Древн. Письм." Спб., 1899 р. т. І.
15 Пор. Вербицкая: Исторія одной жизни.
16Про народні лікування пор. Л. 0. З м -Ь е в : Русскіе врачевники, 1896 р.
17 В. С н е г й р е в : В-вра в сньї. — Д о х м а н : Сновид`внія, й значеніе их, как предв`Ьстников бол-Ьзней, 1890 р. •— П. Вяземскій: Зам-вчанія на „Слово о полку Игорев-в" 1875 р., ст. 265—271. — В. Перетц: Слово о полку Ігоревім, Київ, 1926 р. ст. 238—259. — Рождественскій Н. В.: в-бщіє сньї, Спб. 1897 р., 64 сторінки. — Арх. Мийхаїл: Духовний світ, Торонто, 1961 рік.
 
Смерть, похорон і позагробове життя.
1 Див. про це Афанасьев: Замітки о загробной жизнп по славянским переданіям, „Арх. ист.-юрид. св-Ьд." Калачева, т. III, від VI, 1861 р. — А. Котляревскій: О погребальньїх обьічаях язьіческих славян, М. 1868 р.; передруковано в його .,Собраніе сочиненій" т. НІ, див. Сборник 2 отд. Ак. Н." 1891 р. т. 49. — Я щ у р ж й н с к і й : Остаткм язьіческих обрядов в малорусском погребеніи, „Кіев. Стар." 1890 р. кн. І; — див. це ще в „Бюлетень Археолог. С`Ьзда в Ярославлі" 1887 р. — В. Гнатюк: Похоронні звичаї й обряди, „Етн. Збірник" т. 31 і 32, 1912 р. — С о б о л е в А. Н.: Загробний мір по древнерусским представленіям, Сергіїв-Посад. 1913 р. — М. Г р у ш е в с ь к п й : Похоронна обрядовість і голосіння над померлими, „Історія укр. літ." 1923 р. т. І ст. 114—126. на цю віру вказував наш похоронний звичай класти в могилу все, що потрібне людині для життя, і щоб за цим він не вертався: їжу, пиття, коні, воли, жінку,
І Г а р к а в й , ст. 129.
2 Куліш; т. II ст. 20—23.
3 Упир — слово східнього походження. Про упирів див. статтю Яворського в „Живая Старина" 1897 р. — М е-риме Пр.: Упьіри или вьіходцьі из могил, Ярославль 1915 рік. — П. С. Ефименко: „Упьіри", из исторіи народних варованій, „Кіев. Стар." 1883 рік кн. 6.
4 Див. Д. В. Айналов: Жемчюжная душа, „Сбор-ник статей на честь А. Орлова, 1933 р., ст. 176—179.
5Літопис під 1071 р. П. Владиміров: Др. рус. лит., ст. 55.
6 Г а р к а в н, ст. 99.
7 У Новому Заповіті „Рай" стрічається тільки тричі: Луки 23. 43, 2 Кор. 12, 4 і Апокал, 2. 7. Грецьке рагайеізоз — парк, сад, звіринець; слово перське. Гебрейське §ап. сад.
8 Д. Дорошенко: Історія України, І. 29.
9 „Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу", переклад і коментатор І. Ю. Крачковського, М. 1939 рік. Тут докладний опис Похорону руса.
Ібїї-Русте 40, М. Грушевський І. 296.
І4 див. „РазсказьІ" Рабиндраната Тагора, Москва, 1955 рік.
10 Описа подаю заМ. Грушевським: Історія Укра-Їни-Руси, т. І, вид. 2, ст. 293—294. Див. ще Замітки1 о Русах Ибн — Фадлана й других арабских писателей, „Журн. М. Нар. Пр". 1881 р. кн. 8.
11 ІЬп-РовгІап`з Іти апйегег АгаЬег ВегісЬІе, ст. 21.
12 Січинський: Чужинці, ст. 19.
15 Труди III Археологическаго Оь*Ьзда т. І. ст. 205—206.
16 Б-вляшевскій: Сани в похоронних обрядах,
17 Цього малюнка подає М. Возняк в „Історії укр. літ." 1920 р. том І ст. 154.
„Кіев. Ст." 1893 р. к». 4.—Хв. В о в к : Ьа Ігаїпеаи йапв Іез тііев £ипегаігез йе *Г І/кгаіпе, "Кеуие Йев ігагіШопз рориіаігез", Париж, 1896 р., т. XI ч. 5; по-українськи Передруковано: „Сані в похоронному ритуалі в Україні", див. „Студії" 1927 р. ст. 338—354. — Д. Н. А-нучин: Сани, ладья й кони, как при-надлежности похороннаго обряда, „Древности Моск. Арх. Общ." т. 14, М. 1890 р.
І8 Слово о полку Игореве, редакція С. Шамбиняго і В, Ржиги, М. 1934 р. ст. 149.
21 Пономарев: Памятники, т. III, ст. 294.
22 Костомаров: Мазепа, ст. 582.
20 Тексти наших голосінь подано в Львівському „Етнографічному Збірн." т. 31, тут 299 чисел голосінь; тут і бібліографія про них 3. Кузелі. — Іл. Свєнцицкий: По хоронне голосіння й церковна релігійна поезія; студії над розвитком народньої поезії, „Зап. Н. Т. Ш." т. 93, тут і література.
23 „Тристан і Ізольда", переклад М. Рильського, ст. 21.
24 Адрианова В. П.: Поетич. стиль, 1947 р., ст. 137.
25 В. П. А д р і я н о в а : Поетичний стиль, М. 1947 рік, ст. 137.
19 Слово о полку Игореве, ред. Шамбиняго, 1934 р. ст. 150.
25 Пор. оповідання М. Коцюбинського: „Тіні забутих предків" 1911 року.
 
СТАРОДАВНІ НАРОДНІ СВЯТА.
1 Головна про це література. Й. М. Снегирев: Рус-скіе простонародньїе праздники й суев-Ьрнне обрядьі, т. І-ІІ, М. 1837—1839 р. — Б у с л а е в 6-Й.: Русскіе простонародньїе праздники. — Максимович М. О.: Дни й м-ЬсяцьІ україшскаго селянина, „Русская Бесвда" 1856 р., див. ще ст, 453—524, Київ 1877 р. — Зубрицький: Народній календар, звичаї й позірки з Старосамбірщини. — Н а п й » : Ва.іе8Іоупу каїепйаг зіоуапвку, 1860 р. — Чубинський: ТрудьІ... т. IV, 1872 р., туї повний календар за редакцією Костомарова. — Потебня: Об`ясненія малорусских й срод-ньіх народних п-бсєн, Варшава, 1883 р. кн. І. — їв. Ф р а н к о: Народний календарі., „Сборн. Харьк. Неї. — Фил. Общ." т, 18. — О н й щ у к : Народний календар, „Мат. до укр. етн.", т. XV. — М. Грушевський: Іст. укр., літ. 1923 р. т. І, ст. 144—199. Річний сільсько-господарський круг і його обходи, суцільний глибокий виклад. — Петров: О народньїх праздниках, „ТрудьІ Кіев. Дух. Ак." 1871 р. кн. 12. — Й. П. С а х а р о в : Русская народная годовщина, див. „Сказанія русскаго народа" т. II, кн. 7. — А. С. П е т р у ш е в й ч: Общерус-ской дневник церковних, народньїх, семейньіх прадзников й хо-зяйственньїх занятій, прим-вт й гаданій, Львів, 1865 р. — В. Д о-маницький: Народній календар з Волині, „Матеріали Укр. Етн." 1905 р. том V, Львів. — Н. П е т р о в : О народньїх прадзниках в Юго-Западной Россіи, „ТрудьІ Кіев. Дух. Ак." 1871 р. кн. 9 (ст. 551—600), 10 (1—39) і 12 (327—367). — В. Я. П р о п н : Русские аграрнне прадзники, Лен. 1963 р., 144 стор. — Проф. Ст. Килимник : Український рік у народ-ніх звичаях, в історичному освітленні, томи І—V, 1955—1964 роки. — Е. Аничков: Прадзники народньїе, Знц. Сл. Брокгауза, півтом 48 ст". 941-2, 1892 р. — В Я. Пропп: Русские аграрнне праздники. Л. 1963 рік, 144 ст. повна література.
* А л м а з о в А. Й., Святьіе покровители сельскохозяй-ственньїх занятій, Одеса, 1904. — Його ж : Испьітанія освященньш хл-вбом, Одеса. 1904 р. (Вид Божого Суду для викриття злодія). — Елеонская Е. Н.: Сельско-хозяй-ственная магия, М. 1929 р.
2 Про назви давніх місяців див. А. Афанасьев: Позтич. воззр. т. III, ст. 663—670. — В „Рідній Мові" я дав окремі замітки про всі наші назви місяців. — При Острізькій Біблії 1581 р. Андрій Римша подав „Хронологію", а в ній вияснив всі наші місяці. — Мікіозісіг: Віє ЗІауізсЬеп Мопаізпатеп, 1867 р.
3 Веселовскій: Румьшскія, словянскія й гречес-кія КолядьІ, „Сборн. Ак. Н." т. 32. — Н. Н о м й с : Різдвяні святки, „Основа" 1861 р. кн. 1, 5, 6. — Сум ц`,о в Н.: Нау-чное изученіе колядок й щедривок, „К. Старина" 1886 р. кн.2. __ Ч и ч е р о в В. Й.: Русские колядки й их тшш,
„Сов. В^н." ч. 2 за 1948 рік.
4 Див. мою статтю „Походження Різдвяних виразів", „Рідна Мова" 1934 р. ч. І ст. 7—12.
5 Й. Срезневскій: Святилища й обрядьі язьічес-каго богослуженія древних славян, 1846 р. ст. 97—98. — П. Владиміров: Внеденіе, 1896 р., ст. 72, 83 і 105.
6 Потебня: Обзор позтических мотивов колядок й щедривок.
7 Фаминцьін: Скоморохи на Руси, 1889 р.
8 Про Корочуна є праця А. Петрушевича.
9 Цікаво, що на цей же тиждень пізніш був призначений і Собор Духовенства своєї Єпархії.
10 Про веснянки див. Ф а м й н ц ьі н : Богиня весньї в піснях й обрядах славян, „В-Ьстн. Евр." 1895 р. кн. 7—8. — Коробка: Весенчяя игра-ІгЬсня „Воротар" й п-бсня о княз-б Романі, „Изв-встія" 1899 р. кн. 2. — А н й ч к о в : Весенняя обрядовая піісня на Запад-в й у нас, два томи, „Сборн. отд. русск. яз. й словесн." т. т. 74 і 78, 1903 і 1905 років. •
11 А. Фаминцьш, ст. 306. Про Юрія багато дає Д. Ш е-с т а к о в : Изсл-Ьдованіе в області! греческих народних сказаній о Святьіх, Варшава, 1910 рік.
12 Див. мою поему: Святий Юрій і змій, 1945 р., написану на основі проповіді з української „Учительної Євангелії" ХУІ-го віку.
13 К. Квітка: Українські мелодії, ч. 707.
14 ТрудьІ зтногр.-статист, зкспедиціи, т. III, ст. ЗО.
15 Ефименко: Сборник малорусских заклинаній, ст. 29.
16 Великдень на Поділлі описав Ан. Свидницький: Великдень у подолян, „Основа" 1861 р. кн. 10—12.
17 І вияснення ідеології крашанки, і 68-ий Карфагенський Канон подаю із збірника XVIII ст. з мого Архіву. Цього Ка-нона в офіційній Книзі Правил не подається.
18 Церковні звичаї на Великдень першим докладно запп-саг, французькою мовою знаменитий інж. Боплан у своїй праці про Україну 1650 р.
19 „Чтенія в Общ. Нест. лтуг.", Київ, т. II. ст. 43.
20 Е. Поселянин: Русскіе подвижники XVIII в`Ька, Спб. 1905 р. ст. 21.
21 О. Пармнцький: Рахманський Великдень, Львів, „Правда" 1867 р:
22 М. Гру шевський: Історія укр. літ. том І, ст. 185.
23 Б у с л а е в : Историческая хрестоматія, ст. 504.
24 Пор. „Лісову пісню" Лесі Українки. — Зелени н Д. К.: К вопросу о русалках. „Живая Старина" 1911 рік вип. З—4. — його ж : Очерки русской мифологіи. Вип. І: Умершіе неестественной смертью й русалки. Пгр., 1916 рік. — Франц Миклошич: О русаліях, 1864 рік. — Сн-Ьгирев: Русальная неділя, „В-встник ЕвропьІ" 1827 рік.
25 М. Костомаров: Об историческом значеній русской народной поззіи, 1843 р., ст. 52.
26 А. Н. Веселовскій: Гетеризм, побратимство й кумовство в купальной обрядности, „ЖМНПР ч. 291. — Потебня: О купальских огнях, 1867 р. — Купальські ігрища малює П. Мирний в своїм оповіданні „За водою" („Літ. Наук. В." 1919). — Л, Українка: Купала на Волині, „Житє і Слово", 1894 р. (49 Купальських пісень).
27 Доп. к Актам Истор. І, ст. 18—22. — Афанасьев, т. І, ст. 444. — Ф а м й н ц ьі н, ст. 61—62. — Див ще „Чтенія. Общ. Ист. Др. Рос." 1846 р. кн. 4, різне, ст. 59.
28 Питання 24, видання Казанське ст. 188—189
29Тихонравов: Літописи русской литературьі, т. IV. З ст. 99, 108.
30 „Чтенія в Общ. Нест. Л%т". кн. 2 ст. 42—43.
31 КгопіЬа РоІвЬа, І. 146.
32 Див. П. Ефименко: О Ярил-Ь, 1868 р. Див. вище про божка Ярина в розділі III.
33 А є а н а с ь е в , І. 446. — Владиміров: Вве-деніе, ст. 54. — В. Поселянин; Русскіе подвижники XVIII в-Ька, 1905 рік, ст. 343.
34 Владимиров: Введеніе, ст. 102.
35 Див. С. Венгржиновскій: Язьіческій обьічай в Брадлавщин-Б „гонити шуляка", „Кіев. Стар." 1896 р. т. 50.
36 Див. П. Владиміров: Введеніе, ст. 102—103.
37 Пор. оповідання їв. Бунина 1913 р. „Жертва", все засноване на повір`ї, що Ілля — громовик.
38 Д. Шестаков: Изсл-Ьдованія ... 1910 рік,
39 Копержинський: Обжинки, Одеса, 1926 рік.
40 Матер. зтн. т. XV ст. 67.
41 І Е. А к й ч к о в : Микола Угодник й Св. Николай, „Записки Неофил. Общ. при Спб. Унив." 1892 р.
 
ДВОЄВІР`Я
1 А. Попов: Вліяніе церковнаго ученія й древне-русской церковной письменности на міросозерцание русскаго народа й его словесности, Казань, 1883 р.
2 Тихонравов: л-бтописи, І, відд. III, ст. 94, 1895 р.
3 Пономарев: Памятники, НІ, ст. 23.
4 У цій праці подана й рясна європейська література.
5 Слово перше приписувалось Преп. Федосію. Див. М. В о з н я к : Історія української літератури, Львів 1920 р., ст. 147.
6 М. Возняк, там само, 147.
7 Історія, І. 380.
8Скворцов: Патріарх Адріан, 1913 р., ст. 265.
9 За перекладом М. Грушевського: Історія укр. літ., т. II, ст, 89, 1923 р.
10 Див. М. В о з н я к : Історія укр. літ. І 61- €2. Див. „Україна" кн. 27 ст. 61.
11 М. Грушевський: Іст. укр. літ. т. II, ст. 89. 1923 р.
12 Див. праці: М. М. Гальковскій: Боротьба Християнства с остатками язичества в древней Руси, т. І, 1913 р., т. II 1916 р., відбитка з „Зап. м. Арх. Инст.", т. XVII.
— Азбукин: Очерк борьби Русской Церкви с язичеством, „Р. Ф. В." т. т. 28, 37-39. — Збірку протипоганських Слів видав Владиміров в „Памятники церковно-учитель-ной литературьі" Пономарьова, т. III.
13 Один з сотників гетмана Мазепи, сотник Чигиринський, зветься Невінчаний, див. Костомаров: Мазепа, ст. 620.
14 Проф. Н. С у в р о в : Учебник церковнаго права, 1912 р., Москва, вид. 4, ст. 370.
15 М. Грушевський: Історія укр. літ., І. ст. 241, 1923 р.
16 Пор. оповідання М. Коцюбинського: „На віру".
17 Полное Собраніе Законов Россійской Имперіи, № 9052. їв ,Діев. Стар". 1900 р., кн. 2 ст. 65
14 АктьІ Западной Россіи, т. IV ст. 22.
15 Там же, т. V ст. 141—144.
. 19 Исторія Русской Церкви, т. І вид. 2 ст. 855 і 926. Див. А. 3. Р. т. IV ст. 29 і 44.
20 Е. Аничков: Язичество й древняя Русь, 1914 р.,
ст. 246 і 304.
21 Див. Ілля К й р і я к : Сини землі, т. І ст. 139, т. НІ | ст. 184, 1939.
22 Багато свідчень про це дає А. Рущинскій: Ре-лигіозньїй бьіт русских по св-бд-бніям иностранньїх писателей ХУІ-ХУІІ в. в., „Чтенія Общ. Ист. й Др. Рос". 1871 р., кн. 3. — Див. щеС. Трегубов: Религіозньїй бьіт русских й со-•стояніе Духовенства в XVIII в. по мемуарам иностранцев, Київ, 1884 р., з „ТрудьІ Кіев. Д. А."
23 Рущинскій, ст. 44—45.
24 „Мужики", 1928 р., ст. 271.
25 Том III, ст. 57, 1945 р.
26 „Кремль" 1932 р. ст. 243. Але треба зазначити, що Наживин взагалі висміює російське Православіе, часто неправильно.
27 Сочиненія, т. V ст. 123: „Девятьій вал", лови під Євангелію.
28 М. І л а р і о н : Святий Димитрій Туптало, 1960 р., ст. 99—104. Див. ще йог о ж: „Митрополит Мученик Арсеній Мацієвич", 1964 рік.
33 А. Рущинськ ий, ст. 54.
29 Н. Костомаров ь: Русская исторія в-ь жизне-описаніяхг, Спб. 1888 р., вид. З, ст. 329.
30 А. Рущинський: Религіозньїй бьггь русских по* св-бд-бніям иностранньїх писателей XVI—XVII в. в., ст. 176.
31 Й. Наживин: Кремль, 1932 р., ст. 12.
32 А. Рущинський, ст. 169.
34 А.- Р у щ й н с ь х й й, ст. 119.
35 А. Рущинський, ст. 173.
36 Д. С. М е р е ж к о в с к і й : Петрь й АлексЬй, Спб. 1905 р. ст. 143. Це виписка з німецької книжки, яку подає Д. Мережковський.
37 Ключевський, І. 195.
38 Е. Аничков: Язичество й древняя Русь, 1914 р., ст. 169 і 306.
39 Ключевський, І. 571.
40 Січинський В.: Чужинці, ст. 20. Арабський історик Ібн-Даста свідчить, що поєдинки були ще за його часу, в половині X віку.
41 Видання 1871 р. ст. 119—120
 
ВДАЧА Й СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ НАШИХ ПРЕДКІВ.
1 Див. працю І. О г і є н к о : Віковая борьба славян-ства с міром германским, Київ, 1914 р.
2 Видання Розена, ст. 53.
4 Стратегіка, XI. 5.
5 Пор. П. Я. Литвинова в „Кіев. Стар.`
3 Див. М. Костомаров: Семейньїй бьгт в произве-деніях южно-русскаго народного п-Ьсеннаго творчества.
7 Російський письменник М. А. А л д а* н о в у своїм романі „Девятое термидора", описуючи XII століття, пише: „В Кіевт> никогда никого не жгли, й даже в-Ьшали р-Ьдко, а нака-зьівали больше „потоком", разграбленіем или простой денеж-ной п-Ьней" (1937 р., вид. З, ст. 12).
6 Гаркави, ст. 91.
8 Видання Хвольсона, ст. 36—37.
9 Див. про це: Шульгин: О состояніи женщиньї в Россіи до Петра Великого, 1850 р. — Добряков: Рус-ская женщина в домонгольскій період. 1864 р.
10 Путешествіе Антіохійскаго патріарха Макарія в Россію в половині ХУІІ-го в`Ька, описанное его сьшом Архидіаконом Павлом Алепским. Перевод с арабскаго Г. Муркоса. Москва. 1897 р. т. II, ст. 76.
11 Див. мою працю „Українська Церква" 1942 р. т. І ст. 54—55.
12 їв. Франко: Жіноча неволя в руских народних піснях. Львів, 1883 рік
13 Сумцов: Досвітки й посид-блки, „Кіев. Стар." 1886 р. кн. 3. — Боржковскій В.: Парубоцтво, как особая группа в малорусском сельском общєств-Ь, „Кіев. Стар." 1887 р. кн. 8. — Ч е р н ьі ш е в : К вопросу о парубоцтв-Б, „Кіев. Стар." 1887 р., кн. II.
16 Див. мої студії: „Присяга молодих на Вінчанні" та !(,Стара форма присяги на Вінчанні, див. мою працю „Українська Церква" 1942 р., т. II, ст. 191—214.
14 Пор. Хв. Вовк: Студії 203, М. Грушевський: Історія укр. літ. т. І, ст. 258,
15 Афанасьев, т. II, ст. 325.
 
Вивчення дохристиянських вірувань
1 Див. головно: Разьісканія о древн-Ьйших русских л-Ьто-писньїх оводах, Спб. 1908.
2 Див. Описаніе рукописей Румянцовскаго Музеума, 1842-го року.
4 Цей Літопис я цитую за виданням Спб. Археографічної Комісії 1871 р.; цього ж року було й фотолітографічне видання. Друге видання вийшло 1908 р., а трете 1923-го. Найновіше видання 1962 року, Москва.
* Див. Памятники русского права, вип. І, ст. З—22. Москва, 1952 рік.
3 Й. Срезневскій: Древніе памятники русскаго языка,
СТ. 553.
5 Бібліографію праць про „Слово" подає цінна праця: Данилова О. В., ПоплавскаяЕ, Д. Роман-ч е н к о Й. С.: Слово о полку Игореве. Библиографический указатель, Москва, 1940 р., 140 ст. Див. іще: Митрополит І л а р і о н : „Слово про Ігорів похід, 1942. У всіх працях про „Слово" звичайно досліджується й наша мітологія. В. П е-ретц: Поганські боги в „Слові", див. його працю 1926 р.: „Слово о полку Ігоревім", Київ, ст. 69—80. Е. В. Аничковт>: Боги вт> „Слов-Ь о полку Игорев`Ь", див. його: „Язьічество й древняя Русь", 1914 р., ст. 329—341. — Л. А. Булахов-ський*: Лінгвістичні увгги про міфологічні назви „Слова о полку Ігореві", див. „Мовознавство", Київ, 1959 рік, том XV, ст. 21—32.
" 6 Сказанія мусульманских писателей о славянах й руссах VII—X в. в., собрал, перевел й обт>яснилт> А. Я- Г а р к а в й, Спб. 1870 р. — Голубовскій П.: изв-бстія Ибн.-Фодла-на о руссах, „Кіев. Унив. Изв." 1882 р., кн. 6. — Макушев В. В.: Сказанія иностранцев о бьігв й правах славян, Спб. 1861 р. — Куник й бар. В. Розен: Изв-Ьстія Аль-Бекри й других авторов о Руси й славянах, „Записки Академій Наук" 1878 р. — Хвольсон Д. А.: Изв-Ьстія о руссах Ибн-ДастьІ, Спб. 186943.

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2